Drentse en Groningse lekkernijen

Drentse en Groningse lekkernijen

In onze winkels in Drenthe zijn diverse Drenthse lekkernijen te verkrijgen, zoals bijv. turfjes (op de foto).

In onze winkels in Groningen zijn diverse Groningse lekkernijen te verkrijgen.